GRAVITAS(映像制作会社)

Sekai no Gyunikutaikoku Uruguay gyukaku 牛角/世界の牛肉大国ウルグアイ篇

CONCEPT

Styrist:Makie Kagawa

CREDIT